پروژه ها

ادامه مطلب
طراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

طراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

ادامه مطلب
طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد گندله‌سازی بهاباد

طراحی، تامین و ساخت سیستم انتقال مواد گندله‌سازی بهاباد