پروژه های در دست اجرا

ردیفنام پروژهکارفرماشماره پیمانمبلغ قراردادتاريخ انعقاد قراردادتاریخ تحویل زمینمدت قراردادنوع اسكلترشتهکاربریميزان پيشرفت ریالیميزان پيشرفت فیزیکی
1انجام کلیه فعالیتهای ساخت برخی از سوله های تعمیراتی کارخانه شمش آلومینیوم جاجرمشرکت آلومينای ايرانج/635234,361,773,59499/1/2998/3/512+6 ماهفلزیابنیه و تأسیساتصنعتی105%99%
2انجام کلیه عملیات اجرایی طرح توسعه و ساخت استیج واحد جدید سود و تبخیرشرکت آلومينای ايرانج/7881359,784,222,48899/6/3199/6/3118 ماهفلزیتأسیساتصنعتی80%75%