پروژه های در دست اجرا

ردیفنام پروژهکارفرماشماره پیمانمبلغ قراردادتاريخ انعقاد قراردادتاریخ تحویل زمینمدت قراردادنوع اسكلترشتهکاربریميزان پيشرفت ریالیميزان پيشرفت فیزیکی
1احداث ۷ دستگاه مخزن ذخیرهشرکت آلومينای ايران۹۶۹۲/ج 908،890،034،792 ۱۴۰۱/۰۶/۱۵  فولادیابنیه و تاسیساتصنعتی۱۷٪۲۷٪