پروژه های اجرا شده از سال 1349 تا 1371

 رديفشـــــــرحكارفــرمانام مشــاور
1تاسيسات هتل آسمان کرمانبنياد علويبنيادعلوي
2تاسيسات دانشگاه تربيت معلم زاهداندانشگاه تربيت معلمتوسعه عمران
3تاسيسات وساختمان بانك اعتبارات ايران كرمانبانك اعتباراتسورتك
4قسمتي از تاسيسات بيمارستان 501 خانواده تهرانبهداريــــــــــ
5تاسيسات بيمارستان ريوي كرمانبهداريبهداري كرمان
6تاسيسات آبرساني قراء ايرانشهربهداريبهداشت محيط
7قسمتي از تاسيسات دانشگاه كرماندانشگاه كرمان 
8تاسيسات كارخانه نان ماشيني كرمانسازمان غله 
9تاسيسات مركز آموزش سپاه دانش كرمانآموزش و پرورشآموزش و پرورش كرمان
10تاسيسات كارخانه نان ماشيني ايرانشهرسازمان غله 
11تاسيسات بيمارستان حمايت حيوانات تهرانبهداري 
12تاسيسات مهمانسراي آستاراسازمان جهانگردي 
13تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه گرگانصنايع شيرايرانمشاوريكم
14تاسيسات كارخانه شير پاستوريزه كرمانصنايع شيرايرانمشاوريكم
15تاسيسات بيمارستان شهيد بهشتي كرمانبهداريلاتو
16تاسيسات زايشگاه قدس زاهدانبهداريبهداري سيستان بلوچستان
17تاسيسات بيمارستان حضرت علي اصغر زاهدانبهداريبهداري سيستان بلوچستان
18تاسيسات بيمارستان خاتم الانبياء زاهدانبهداريبهداري سيستان بلوچستان
19تاسيسات كارخانه كارتن ايران تهرانكارتن ايرانطرح گسترش ونيرو
20تاسيسات دانشسراي مقدماتي بوشهرمسكن وشهرسازي بوشهركوادرات
21تاسيسات آبرساني 8 روستا توابعـــــــــبهداشت محيط
22تاسيسات مركز تحقيقات توليد مثل ايران تهرانـــــــــ 
23تاسيسات مركز آموزش شهرباني تهرانـــــــــ 
24تاسيسات خوابگاه دانشگاه علوم پزشكي سيستان و بلوچستانبهداريبهداري