پزشکی قانونی رشت

پزشکی قانونی رشت

نام پروژه

کلیه عملیات تاسیساتی و ساختمانی مجموعه آزمایشگاه و سالن تشریح سازمان پزشکی قانونی استان گیلان (شهرستان رشت)

کارفرما

سازمان پزشکی قانونی کشور

مشاور

مهندسین مشاور شورا

تاریخ قرارداد

1391/02/03

تاریخ تحویل پروژه

1394/03/05

مبلغ کل کارکرد

79,961,017,337

احداث ساختمان پزشکی قانونی استان گیلان در شهرستان رشت در تاریخ 1391/02/03 آغاز شد و در تاریخ 1394/03/05 و با متراژ تقریبی 3000 مترمربع ساختمان و 1000 مترمربع محوطه‌سازی پایان یافت.