پروژه ساختمانی گرمسار

پروژه ساختمانی گرمسار

نام پروژه

پروژه ساختمانی گرمسار

کارفرما

تعاونی اعتبار امید جلین

مشاور

تاریخ قرارداد

1395/04/27

تاریخ تحویل پروژه

1396/09/27

مبلغ کل کارکرد

16,753,539,080

پروژه ساختمانی اداری مسکونی شعبه شهرک امام تعاونی اعتبار امید جلین، با متراژ حدودی 2000 مترمربع و در 5 طبقه در تاریخ 1395/04/27 آغاز و در تاریخ 1396/09/27 تحویل گردید.