مسکونی تجاری لویزان

مسکونی تجاری لویزان

نام پروژه

تکمیل ساختمان مجتمع مسکونی تجاری لویزان

کارفرما

شرکت پردیس گلستان تجارت

مشاور

تاریخ قرارداد

1394/07/01

تاریخ تحویل پروژه

1395/03/04

مبلغ کل کارکرد

3,151,059,0376

photo_2016-05-25_16-46-09

تکمیل ساختمان مجتمع مسکونی تجاری لویزان با متراژ تقریبی 2780 مترمربع در تاریخ 1394/07/01 آغاز و مورخ 1395/03/04 تحویل داده شد.