مسکونی تجاری لویزان

مسکونی تجاری لویزان

نام پروژه

تکمیل ساختمان مجتمع مسکونی تجاری لویزان

کارفرما

شرکت پردیس گلستان تجارت

مشاور

تاریخ قرارداد

1394/07/01

تاریخ تحویل پروژه

1395/03/04

مبلغ کل کارکرد

3,151,059,0376

تکمیل ساختمان مجتمع مسکونی تجاری لویزان با متراژ تقریبی 2800 مترمربع و در 7 طبقه در تاریخ 1394/07/01 آغاز و مورخ 1395/03/04 تحویل داده شد.