مجتمع قضایی اراک

مجتمع قضایی اراک

نام پروژه

احداث پروژه مجتمع قضایی شماره 3 اراک

کارفرما

دادگستری کل استان مرکزی

مشاور

تاریخ قرارداد

1394/04/14

تاریخ تحویل پروژه

1397/10/11

مبلغ کل کارکرد

424,602,620,347

photo_2022-01-30_13-48-57

پروژه احداث مجتمع قضایی شماره 3 اراک در متراژ 12 هزار مترمربع در دو بخش ابنیه و تاسیسات اجرا گردید.