عملیات تکمیلی و احداث ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

عملیات تکمیلی و احداث ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

نام پروژه

عملیات تکمیلی ابنیه و تاسیسات ساختمان‌های کارخانه شمش جاجرم

کارفرما

شرکت آلومینای ایران

مشاور

مهندسین مشاور ناموران

تاریخ قرارداد

1396/06/08

تاریخ تحویل پروژه

1397/10/30

مبلغ کل کارکرد

267,345,813,484

10

عملیات تکمیلی 17 ساختمان‌ از کارخانه شمش آلومینیوم جاجرم، در دو بخش ابنیه و تاسیسات و در متراژ حدودی 8000 مترمربع در تاریخ 1396/06/08 آغاز و در تاریخ 1397/10/30 تحویل گردید.