طراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

طراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهاباد

نام پروژهطراحی، تامین و ساخت تجهیزات گندله‌سازی بهاباد
کارفرماپامیدکو
مشاور
تاریخ قرارداد1399/11/12
تاریخ تحویل پروژه 
مبلغ آخرین صورت وضعیت944.186.154.000
شرح کلی  از پروژه
-1دودکش: به ارتفاع 76 مترو قطر 8 متر و وزن 500 تن 
-2بین‌ها:1- Dis charge bin به وزن 55 تن
2- Heart layer bin به وزن 69 تن
3- Dust collecting hopper به وزن 76 تن
3-داکت: به وزن تقریبی 1250 تن و قطر  1- 5.5 متر و
ضخامت 10 – 15 میلی متر
-4هود:1- سازه به وزن 550 تن
2- بدنه به وزن 425 تن
3- رکوپراتور به وزن 150 تن و قطر 9 متر
و ضخامت 6- 15 میلی متر
5- WindBoxes: به تعداد 26 عدد و وزن 230 تن و ضخامت ورق ها 8 تا15 میلی متر