شهرک امام گرگان

شهرک امام گرگان

نام پروژه

پروژه ساختمانی شعبه شهرک امام

کارفرما

تعاونی اعتبار امید جلین

مشاور

تاریخ قرارداد

1395/04/29

تاریخ تحویل پروژه

1396/09/27

مبلغ کل کارکرد

20,572,286,630

پروژه ساختمانی اداری مسکونی شعبه شهرک امام واقع در شهر گرگان در تاریخ 29 تیر ماه 1395 و با زیربنای حدود 2000 مترمربع و در 5 طبقه آغاز گردید و در تاریخ 27 آذر 1396 تحویل داده شد.