ساخت یک دستگاه تیکنر

ساخت یک دستگاه تیکنر

نام پروژه

عملیات ساخت یک دستگاه تیکنر

کارفرما

آلومینای ایران

مشاور

تاریخ قرارداد

1398/03/05

تاریخ تحویل پروژه

1400/01/24

مبلغ کل کارکرد

111,741,213,667

1 (5)

احداث یک دستگاه تیکنر 4000 مترمکعبی به ارتفاع 5 متر و قطر 30 متر به همراه ریک (همزن) واقع در کارخانه آلومینای ایران شامل عملیات ساختمانی و تاسیساتی.