ساخت سردر پارک فناوری پردیس

ساخت سردر پارک فناوری پردیس

نام پروژه

احداث سردرب فاز دو پارک فناوری پردیس

کارفرما

موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان

مشاور

مهندسین مشاور عصر فرآیند معماری

تاریخ قرارداد

1398/06/11

تاریخ تحویل پروژه

1399/03/26

مبلغ کل کارکرد

61,426,551,618

WhatsApp Image 2020-07-22 at 9.31.50 AM

احداث سردرب فاز دو پارک فناوری پردیس در تاریخ 1398/06/04 با تحویل زمین آغاز گردید و در تاریخ 1399/03/26 تحویل شد.