سردر پارک فناوری پردیس

سردر پارک فناوری پردیس

نام پروژه

سردرب فاز دو پارک فناوری پردیس

کارفرما

موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان

مشاور

مهندسین مشاور عصر فرآیند معماری

تاریخ قرارداد

1398/06/11

تاریخ تحویل پروژه

1399/03/26

مبلغ کل کارکرد

61,426,551,618

احداث ساختمان نگهبانی و سردرب شماره 2 پارک فناوری پردیس شامل ساختمان نگهبانی با نمای بتن اکسپوز، سازه فضاکار به ارتفاع 40 متر و به وزن 80 تن و 4000 مترمربع محوطه سازی.