ساخت استیج سود و تبخیر

ساخت استیج سود و تبخیر

نام پروژه

اجرای کلیه عملیات طرح توسعه و ساخت استیج سود و تبخیر شرکت آلومینای ایران

کارفرما

شرکت آلومینای ایران

مشاور

تاریخ قرارداد

1399/06/31

تاریخ تحویل پروژه

در حال اجرا

مبلغ آخرین صورت وضعیت

 

استیج

پروژه اجرای کلیه عملیات طرح توسعه و ساخت استیج سود و تبخیر شرکت آلومینای ایران در تاریخ 31 شهریور 1399 آغاز گردید و هم اکنون با بیش از 95% پیشرفت در حال اجرا می‌باشد.