دیوان محاسبات بجنورد

دیوان محاسبات بجنورد

نام پروژه

ساختمان اداره کل دیوان محاسبات

کارفرما

مسکن و شهرسازی خراسان شمالی

مشاور

مشاورین شورا

تاریخ قرارداد

1390/09/21

تاریخ تحویل پروژه

1392/04/01

مبلغ آخرین صورت وضعیت

26,084,831,311

احداث و تکمیل ساختمان اداره کل دیوان محسابات بجنورد در تاریخ 21 آذر سال 1390 آغاز شد و در تاریخ 1392/04/01 به پایان رسید.