دیوان محاسبات بجنورد

دیوان محاسبات بجنورد

نام پروژه

ساختمان اداره کل دیوان محاسبات خراسان شمالی

کارفرما

مسکن و شهرسازی خراسان شمالی

مشاور

مشاورین شورا

تاریخ قرارداد

1390/09/21

تاریخ تحویل پروژه

1392/04/01

مبلغ آخرین صورت وضعیت

26,084,831,311

احداث ساختمان اداره کل دیوان محاسبات استان خراسان شمالی واقع در شهر بجنورد در تاریخ 21 آذر سال 1390 به مساحت تقریبی 2000 مترمربع و در 7 طبقه آغاز شد و در تاریخ 1392/04/01 به پایان رسید. کلیه عملیات ابنیه و تاسیسات این پروژه اجرا گردید.