دادگستری بجنورد

دادگستری بجنورد

نام پروژه

اداره کل دادگستری بجنورد

کارفرما

دادگستری کل خراسان شمالی

مشاور

مهندسین مشاور توان

تاریخ قرارداد

25/03/1386

تاریخ تحویل پروژه

23/09/1388

مبلغ آخرین صورت وضعیت

41,958,206,602

احداث ساختمان دادگستری اداره کل استان خراسان شمالی به متراژ 6100 مترمربع و محوطه سازی به متراژ حدودی 9000 مترمربع در شهر بجنورد.