استیج سود و تبخیر

استیج سود و تبخیر

نام پروژه

اجرای کلیه عملیات طرح توسعه و ساخت استیج سود و تبخیر شرکت آلومینای ایران

کارفرما

شرکت آلومینای ایران

مشاور

تاریخ قرارداد

1399/06/31

تاریخ تحویل پروژه

1401/07/23

مبلغ آخرین صورت وضعیت

354.257.701.937

احداث استیج سود و تبخیر واحد 18 کارخانه آلومینای ایران شامل سازه فلزی 200 تنی به ارتفاع 40 متر، مبدل حرارتی به وزن 40 تن و سطح حرارتی 11500 فوت مکعب، مخازن ایرسپراتور و فلاش تانک و نیز ایرکولر (کنداسور هوا خنک) واحد 18.