استادیوم ورزشی اردبیل

استادیوم ورزشی اردبیل

نام پروژهساختمان و تاسیسات ورزشگاه اردبیل
کارفرمااداره تربیت بدنی استان اردبیل
مشاورمهندسین مشاور همگروه
تاریخ قرارداد1381/02/15
تاریخ تحویل پروژه1384/07/20
مبلغ آخرین صورت وضعیت13.090.963.353

اجرای پروژه استادیوم ورزشی رضازاده اردبیل