احداث سوله ورزشی دادگستری اراک

احداث سوله ورزشی دادگستری اراک

نام پروژه

احداث سوله ورزشی دادگستری اراک

کارفرما

دادگستری کل استان مرکزی

مشاور

دفتر فنی دادگستری

تاریخ قرارداد

1399/02/08

تاریخ تحویل پروژه

1399/10/26

مبلغ کل کارکرد

37,913,177,361

photo_2022-01-30_13-44-31

سوله ورزشی دادگستری اراک، در مساحتی حدود 1100 مترمربع احداث گردید.

کلیه فعالیت‌های ابنیه و تاسیسات این پروژه در تاریخ 1398/12/20 و با تحویل زمین آغاز و در تاریخ 1399/10/26 تحویل گردید.