احداث دادگستری آبادان

احداث دادگستری آبادان

نام پروژهپروژه اداره کل دادگستری آبادان
کارفرمادادگستری کل استان خوزستان
مشاورمهندسین مشاور توان
تاریخ قرارداد1388/04/03
تاریخ تحویل پروژه1390/12/17
مبلغ آخرین صورت وضعیت76.328.240.870

احداث ساختمان دادگستری آبادان شامل 7000 مترمربع ساختمان اصلی، 442 مترمربع سایر ساختمانهای جانبی، 7200 مترمربع محوطه سازی، 360 متر دیوار محوطه